Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní vztahy

Odesláním objednávky vzniká za níže uvedených podmínek mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva, jejímiž stranami jsou:

prodávající: Saro 2RR, s.r.o., Hornosušská 1059/18, 73564 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 26823217

kupující: osoba definovaná v objednávkovém formuláři; kupující je koncovým zákazníkem (dále jen „kupující“)

 

Cena zboží v e-shopu

Ceny zboží jsou platné pro objednávky odeslané prostřednictvím e-shopu.

 

Přijetí a potvrzení objednávky

Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím zasláním kopie objednávky na e-mailovou adresu kupujícího.

 

Způsob dodání

Dodání zboží je možné těmito způsoby:

 • Osobní odběr v prodejně

Kupující je prodávajícím do druhého pracovního dne příslušným pracovníkem (e-mailem popř. telefonicky) informován o možném termínu odběru objednaného zboží na vybrané podnikové prodejně.

Kupující může svou objednávku na místě odběru podle vlastního uvážení nebo po poradě s našim odborným personálem upravit (jak množství, tak sortiment).

 

Úhrada zboží kupujícím probíhá buď platbou v hotovosti v Kč nebo platební kartou. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad.

Dopravu zakoupeného zboží si zajišťuje kupující, takže doprava není účtována.

Doprava lze na domluvit na místě

Požadavky na přesný termín převzetí a pod. pište prosím do poznámky na objednávkovém formuláři.

Nejpozději v den dodání Vás bude telefonicky kontaktovat.

 

 

Ochrana dat

Vyplněním a odesláním objednávky v e-shopu kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající Saro 2RR, s.r.o. respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytuje žádné informace třetím osobám a na e-mail kupujícího nezasílá žádné marketingové informace. 

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

 

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Saro 2RR, s.r.o., Hornosušská 1059/18, 73564 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 26823217, formou jednostranného právního jednání.

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Platba bude vrácena až po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Práva z vadného plnění – reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní služby a zboží. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 • 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Saro 2RR, s.r.o., Hornosušská 1059/18, 73564 Havířov – Prostřední Suchá, IČO: 26823217. 
 • 2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu a uskutečněné obchody.
 • 3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy – dodávky objednaného zboží a služeb.
 • 4. Nezpracováváme žádné Vaše citlivé údaje.
 • 5. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění s vámi uzavřených smluv a rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
 • 6. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
 • 7. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
 • 8. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, dodavatele zboží, účetní, advokátní kancelář a doručovací společnosti.
 • 9. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
 • 10. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.